text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene Verkoopvoorwaarden
Coty Belgium NV – Divisie Professionele Salons
Coty Belgium NV
, maatschappelijke zetel: Terhulpsesteenweg 181 b10, Watermaal-Bosvoorde, Geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0403.143.975
 
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Coty Belgium NV – Coty Professional Beauty
GELDIG VANAF 1 JULI 2018

DIRECTE VERKOOP VAN HAARVERZORGINGSPRODUCTEN EN ACCESSOIRES VAN HET MERK Coty Professional Beauty (Wella Professionals, Sassoon Professional, Sebastian Professional, SEB MAN, NIOXIN, SP, System Professional, ghd) AAN ERKENDE KAPPERS
 
BASISVOORWAARDEN
INLEIDING:
Coty Belgium NV aanvaardt alleen bestellingen van erkende kappers die naar behoren gemachtigd zijn om het merk Wella Professionals, Sassoon Professional, Sebastian Professional, SEB MAN, NIOXIN, SP, System Professional, ghd te verdelen.
 
1. TOEPASSINGSVOORWAARDEN
• Bij iedere bestelling aanvaardt de koper zonder enig voorbehoud deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die voorrang hebben op alle andere aankoopvoorwaarden of documenten uitgaande van de koper.
• De verkopen worden uitgevoerd en zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van onze firma. 
• Coty Belgium NV behoudt zich het recht voor om de verkoop geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren in geval van overmacht, gebeurtenissen die de productie of het transport van de goederen kunnen stopzetten of beperken, of de normale uitvoering van de bestelling kunnen verhinderen, of in geval van wijzigingen in de situatie van de schuldenaar die een nadelige invloed kunnen hebben op de schuldvorderingen van de firma.
• Teneinde zijn productie te plannen en al zijn klanten een optimale dienstverlening te garanderen, behoudt Coty Belgium NV zich het recht voor om abnormaal grote bestellingen ten opzichte van de gewoonlijk door de klant bestelde volumes te weigeren, op te schorten, te vertragen of de uitvoering ervan te wijzigen.
• Onze firma behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen aan zijn producten en zelfs de productie stop te zetten indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. De bestellingen worden dan nagekomen in de mate van de beschikbare voorraden.
• De klanten mogen de merken en het logo van de groep Coty inc. niet gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Coty Belgium NV.
• Alle reclamemiddelen die gratis ter beschikking worden gesteld van de klant blijven de onvervreemdbare en niet voor beslag vatbare eigendom van Coty Belgium NV.
• Onze firma kan de niet-naleving van de geldende wetten beschouwen als een geldige reden om te weigeren om te verkopen.
 
2. PROFESSIONELE PRODUCTEN:
Zoals vermeld op de verpakking is de doorverkoop van onze technische producten voor professioneel gebruik aan het grote publiek ten strengste verboden en is het gebruik ervan uitsluitend voorbehouden aan kappers. De klant verbindt zich ertoe de geldende wetgeving over de verkoop van professionele producten en de gebruiksvoorwaarden van de producten na te leven. Coty Belgium NV  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutief gebruik van een product.
 
3. BEVOORRADINGSVOORWAARDEN
• Coty Belgium NV  aanvaardt bestellingen die verstuurd werden per WellaStore.com, per email, per telefoon, of die doorgegeven werden bij een bezoek van onze handelsvertegenwoordigers.
• Een bestelling wordt als conform beschouwd indien ze de bestelde EAN bevat (codes en benamingen), de te leveren hoeveelheden, de datum en de leveringsdatum.
• De bestellingen die worden overgemaakt aan onze firma zijn onherroepelijk voor de koper en zijn pas bindend voor ons vanaf de datum waarop ze aanvaard werden door onze firma. Behoudens tegengestelde schriftelijke kennisgeving van onzentwege, wordt deze aanvaarding pas beschouwd als zijnde gegeven op de datum van de effectieve levering van de bestelde goederen of van de verstrekte diensten.
• De als uitgangspunt geldende minimumhoeveelheden vermeld in de prijslijst zijn van toepassing.
• Voor alle afwijkingen van de bovenvermelde voorwaarden moet de voorafgaande toestemming van Coty Belgium NV verkregen worden.
 
4. TARIEFVOORWAARDEN
• De goederen worden gefactureerd aan het tarief dat van toepassing is op de datum waarop de bestelling werd opgenomen.
• Het basistarief komt overeen met de optimale kosten uitsluitend bij levering via de weg.
• De tarieven gelden franco vracht en exclusief btw.
• De tariefvoorwaarden en de prijzen vermeld in onze tarieven kunnen te allen tijde gewijzigd worden. De klanten worden hierover binnen een billijke termijn geïnformeerd. Deze bepaling heeft voorrang op alle andere voorwaarden vermeld in de algemene aankoopvoorwaarden of in alle andere documenten uitgaande van de klant, die betrekking hebben op de toepassing van een wijziging van de prijzen van onze producten.
• Alleen de klanten zijn verantwoordelijk voor het bepalen en bekendmaken van hun verkoopprijs en voor de promotieacties die zij aanbieden aan de consumenten, meer bepaald met betrekking tot de regels betreffende bedrieglijke reclame. Zij verbinden zich er formeel toe de voorstelling van onze producten niet te wijzigen, noch promotiemateriaal te gebruiken voor andere producten dan deze waarvoor het bestemd is.
• De geleverde goederen voldoen aan onze productienormen. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze, het gebruik en de gebruiksvoorwaarden van de geleverde goederen. 
 
5. LEVERINGSVOORWAARDEN
• De risico’s en verantwoordelijkheden met betrekking tot de goederen gaan bij de levering over op de koper. 
• Indien deze levering vertraagd wordt om redenen buiten onze wil om, wordt ze beschouwd als hebbende plaatsgevonden op de afgesproken datum.
5.1 Leveringstermijnen
• Coty Belgium NV stelt alles in het werk om de afgesproken leveringsdata te respecteren. Een eventuele vertraging kan echter geen aanleiding geven tot weigering van de goederen, annulatie van de verkoop, noch schadevergoedingen.
5.2 Ontvangst
• Bestelde en geleverde goederen worden niet teruggenomen.
• Het lossen van de goederen gebeurt op risico en op verantwoordelijkheid van Coty Belgium NV.
• De goederen worden gecontroleerd bij levering. De afwijkingen die het voorwerp uitmaken van een klacht worden vastgesteld bij levering en worden vermeld op de leveringsbon in aanwezigheid van de transporteur. De klachten moeten bevestigd worden per aangetekend schrijven aan de transporteur, met kopie aan Coty Belgium NV, uiterlijk 8 dagen na de levering van de producten.
5.3 Beheer van restanten
• In geval van onbeschikbaarheid van producten behoudt Coty Belgium NV zich het recht voor een gedeelte van de oorspronkelijke bestelling te leveren.
5.4 Weigering
In geval van levering van producten die zichtbare defecten vertonen op het ogenblik van de levering, die defect blijken te zijn bij gebruik of in geval van een foutieve levering van niet-bestelde producten, mogen de goederen slechts teruggestuurd worden met toestemming van onzentwege: 
- In geval van levering van producten die zichtbare gebreken vertonen op het ogenblik van de levering, moet de koper een aanvraag voor het terugsturen van de goederen indienen bij de klantendienst of de handelsvertegenwoordiger van Coty Belgium NV. De koper moet zijn handelsvertegenwoordiger of de klantendienst van Coty Belgium NV verwittigen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de goederen.
- Bij onzichtbare problemen met het product moet de koper zijn handelsvertegenwoordiger of de klantendienst van Coty Belgium NV hiervan op de hoogte brengen binnen 12 maanden volgend op de ontvangst van de goederen. In dit geval wordt een tegoedbon opgesteld en wordt een nieuwe bestelling van de verwachte producten aangemaakt.
- Bovendien kan de koper een aanvraag om de goederen terug te sturen of een aanvraag voor een tegoedbon indienen voor niet-bestelde goederen die hij foutief ontvangen heeft. In dit geval moet de koper dit uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering van deze bestelling melden. In dit geval wordt een tegoedbon opgesteld en wordt een nieuwe bestelling van de verwachte producten aangemaakt. De toestand van de teruggestuurde goederen moet overeenstemmen met de oorspronkelijke toestand (conforme verpakking, ongeopend product).
- De koper moet steeds de voorafgaande toestemming van Coty Belgium NV afwachten alvorens de goederen terug te sturen.
- Het terugsturen van producten zonder voorafgaande toestemming van HCoty Belgium NV geeft geen recht op schadevergoeding en de teruggestuurde goederen worden niet meer terugbezorgd aan de koper.
 
6. FACTURATIE
• De goederen worden binnen onze gebruikelijke termijnen gefactureerd op de datum waarop de goederen ontvangen worden.
 
7. BETALINGSVOORWAARDEN
7.1 Betalingstermijnen
• Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. 
• Alle sommen die niet betaald zijn op de voorziene vervaldatum kunnen aanleiding geven tot een boete gelijk aan de wettelijk geldende (commerciële) interestvoet verhoogd met twee percent bewaringsinterest, en dit zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Deze boete loopt vanaf de vervaldatum tot bij de betaling. Bij iedere vertraging bij de betaling worden alle resterende verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.
• Bovendien behouden wij ons in geval van betalingsproblemen het recht voor om:
- de aanvaarding van alle nieuwe bestellingen afhankelijk te maken van het verstrekken van garanties te gunste van onze firma, of van een betaling voorafgaand aan de levering of bij de levering;
- de uitvoering van alle lopende bestellingen op te schorten tot alle verschuldigde bedragen volledig betaald zijn, en zo nodig het contract dat ons bindt met de koper te verbreken.
- gebruik te maken van de mogelijkheid om deze inningsmodaliteiten te wijzigen.
- Onze klanten hebben de mogelijkheid om onze facturen te betalen binnen een termijn van 8 dagen, per automatische incasso (domiciliëring). In het geval dat aan deze twee voorwaarden werd voldaan, zal een korting van 2 % worden gegeven op het bedrag van de factuur.
7.2 Betalingswijzen
• Met het oog op de berekening van de betalingstermijnen wordt de factuur beschouwd als zijnde voldaan in de volgende gevallen:
- bankoverschrijving: betaling op rescontredatum op de vervaldag;
- automatische inhouding (domiciliering) op de vervaldag.
 
8. AFHANDELING VAN GESCHILLEN
• Alle facturen moeten op de vervaldag betaald worden zonder eenzijdige compensatie, zelfs in geval van geschillen over de titel of de inhoud die zo nodig het voorwerp uitmaken van een regularisatie achteraf. Coty Belgium NV zal alles in het werk stellen om na controle de regularisatie uit te voeren binnen een termijn die overeenstemt met zijn betalingsvoorwaarden voor zijn facturen voor goederen, vanaf het ogenblik waarop de firma schriftelijk op de hoogte werd gesteld van het geschil.
• Alle geschillen die ontstaan ter gelegenheid van een verkoop worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank van Brussel. Onze firma heeft echter het recht om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats van de koper.
• Behoudens uitzonderingen voorzien in deze algemene verkoopvoorwaarden worden geschillen waarvan wij meer dan 3 maanden na de effectieve levering in kennis worden gesteld, niet meer behandeld door onze diensten.
 
9. COMPENSATIE
• Behoudens voorafgaande toestemming van onze firma mogen in het kader van de sommen verschuldigd door beide partijen geen compensaties worden uitgevoerd op de facturen voor goederen.
• Niet-gerechtvaardigde eenzijdige compensaties worden niet aanvaard.
 
10. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
• De eigendom van de producten van Coty Belgium NV gaat pas over op de klant nadat deze laatste alle vorderingen van Coty Belgium NV in het kader van een handelscontract tussen Coty Belgium NV en de klant heeft voldaan.
• Zolang Coty Belgium NV eigenaar is van de producten, moet de klant Coty Belgium NV onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen indien de producten in beslag worden genomen, indien het risico op inbeslagname bestaat of indien een derde klachten uit over de producten of een gedeelte daarvan. Bovendien moet de klant Coty Belgium NV op diens eerste verzoek meedelen waar de producten zich bevinden.
• In geval van inbeslagname, van gerechtelijk akkoord of van faillissement moet de klant de inbeslagnemende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk informeren over de (eigendoms)rechten van Coty Belgium NV. 
• Indien de klant de producten niet of niet tijdig in ontvangst neemt, is hij zonder ingebrekestelling in gebreke. Coty Belgium NV heeft dan het recht om de producten op te slaan voor rekening en voor risico van de klant of ze te verkopen aan derden om de schadevergoeding verschuldigd door de klant te beperken.
 
Coty Belgium NV  - Terhulpsesteenweg 181 b10, 1170 Watermaal-Bosvoorde
Telefoonnummer Customer Service : +32 (0)2 200 77 29